» iRobot Roomba 780

Opis produtku:

Usuwa kurz, sier??? zwierz?t i zabrudzenia z pod????g ka??dego rodzaju. Dzi?ki optycznemu wykrywaniu zabrudze?? praca i Robota Roomba jest jeszcze bardziej efektywna.

iRobot Roomba samodzielnie odkurza pod??ogi, usuwaj?c z nich kurz, zabrudzenia i sier??? zwierz?t. Wystarczy nacisn?? przycisk CLEAN, lub zaprogramowa? prac? robota na ka??dy dzie?? tygodnia. Efektywnie wyczy??ci ka??dy rodzaj powierzchni od dywan??w przez parkiety, kafle do linoleum. Nie ominie przestrzeni mi?dzy meblami, naoko??o n??g od krzese?? czy pod ??????kami. iRobot Roomba zosta??a wyposa??ona w opatentowan? technologi? iAdapt, dzi?ki kt??rej przystosowuje si? do rodzaju sprz?tanej powierzchni. Monitoruje przestrze??, w kt??rej si? porusza ponad 60 razy na sekund?, u??ywaj?c kilkudziesi?ciu czujnik??w i ponad 40 r????nych wzor??w zachowa??.
iRobot Roomba 780 posiada innowacyjny system wykrywania brudu (Dirt Detect 2), dzi?ki kt??remu koncentruje si? na obszarach silniej zabrudzonych. Wska??nik zape??nienia pojemnika na brud wska??e u??ytkownikowi kiedy opr????ni? Roomb?. Dzi?ki do???czonemu do zestawu Pilotowi mo??na sterowa? robotem bez podnoszenia si? z kanapy. 2 Wirtualne Latarnie steruj? robotem pomi?dzy pokojami, a w opcji Wirtualnej ??ciany zagradzaj? mu dost?p do miejsc, w kt??rych ma nie sprz?ta?.

Seria 700
Budowa i innowacje technologiczne

Zaawansowana g??owica czyszcz?ca:
Efektywniejsze odkurzanie zabrudze??, kurzu i sier??ci zwierz?t i alergen??w z r????nego rodzaju powierzchni.

AeroVac 2 wydajniejszy pojemnik na brud:
Zbiera zabrudzenia i sier??? zwierz?t ze szczotek. Jednokomorowy pojemnik pomie??ci wi?ksze Ilo??ci zanieczyszcze??.

Podw??jny filtr typu HEPA:
Wychwytuje drobinki kurzu o wielko??ci 0,3 mikrona - pozostawiaj?c czystsze powietrze.

Zderzak z czujnikiem dotykowym:
iRobot Roomba posiada zderzak z wbudowanym czujnikiem dotykowym, a tak??e czujniki, kt??re skanuj? otoczenie ponad 60 razy na sekund?. Sprawia, ??e iRobot Roomba delikatnie obchodzi si? z meblami i innymi przeszkodami na swojej drodze.

System Persistent Pass Behaviour:
Gruntowne czyszczenie szczeg??lnie zabrudzonych powierzchni.

Opatentowany 3 - stopniowy system sprz?tania:
  • Wiruj?ca szczotka boczna wymiata kurz
  • Dwie przeciwbie??ne szczotki wci?gaj? wi?ksze zabrudzenia
  • Moc podci??nienia wci?ga pozosta??y py?? oraz kurz