» iRobot Roomba 770

Opis Produktu:

Usuwa kurz, sier??? zwierz?t i zabrudzenia z pod????g ka??dego rodzaju. Dzi?ki optycznemu wykrywaniu zabrudze?? praca iRobota Roomba jest jeszcze bardziej efektywna.

iRobot Roomba samodzielnie odkurza pod??ogi, usuwaj?c z nich kurz, zabrudzenia i sier??? zwierz?t. Wystarczy nacisn?? przycisk CLEAN, lub zaprogramowa? prac? robota na ka??dy dzie?? tygodnia. Efektywnie wyczy??ci ka??dy rodzaj powierzchni od dywan??w przez parkiety, kafle do linoleum. Nie ominie przestrzeni mi?dzy meblami, naoko??o n??g od krzese?? czy pod ??????kami. iRobot Roomba zosta??a wyposa??ona w opatentowan? technologi? iAdapt, dzi?ki kt??rej przystosowuje si? do rodzaju sprz?tanej powierzchni. Monitoruje 
przestrze??, w kt??rej si? porusza ponad 60 razy na sekund?, u??ywaj?c kilkudziesi?ciu czujnik??w i ponad 40 r????nych wzor??w zachowa??.
iRobot Roomba 770 posiada innowacyjny system wykrywania brudu (Dirt Detect 2), dzi?ki kt??remu koncentruje si? na obszarach silniej zabrudzonych. Wska??nik zape??nienia pojemnika na brud wska??e u??ytkownikowi kiedy opr????ni? Roomb?. Dzi?ki do???czonemu do zestawu Pilotowi mo??na sterowa? robotem bez podnoszenia si? z kanapy.

Seria 700
Budowa i innowacje technologiczne

Zaawansowana g??owica czyszcz?ca:
Efektywniejsze odkurzanie zabrudze??, kurzu i sier??ci zwierz?t i alergen??w z r????nego rodzaju powierzchni.

AeroVac 2 wydajniejszy pojemnik na brud:
Zbiera zabrudzenia i sier??? zwierz?t ze szczotek. Jednokomorowy pojemnik pomie??ci wi?ksze ilo??ci zanieczyszcze??.

Podw??jny filtr typu HEPA:
Wychwytuje drobinki kurzu o wielko??ci 0,3 mikrona - pozostawiaj?c czystsze powietrze.

Zderzak z czujnikiem dotykowym:
iRobot Roomba posiada zderzak z wbudowanym czujnikiem dotykowym, a tak??e czujniki, kt??re skanuj? otoczenie ponad 60 razy na sekund?. Sprawia, ??e iRobot Roomba delikatnie obchodzi si? z meblami i innymi przeszkodami na swojej drodze.

System Persistent Pass Behaviour:
Gruntowne czyszczenie szczeg??lnie zabrudzonych powierzchni.

W zestawie:
 • iRobot Roomba 770 z akumulatorem 3000NiMH
 • 1 Stacja Dokuj?ca
 • 1 Zasilacz
 • 1 Narz?dzie do czyszczenia szczotek okr?g??e 
 • 1 Wirtualna ??ciana
 • 1 Pilot
 • 1 AeroVac Pojemnik 2 generacji na brud w urz?dzeniu
 • 2 Dodatkowe filtry typu HEPA
 • Instrukcja Obs??ugi na DVD
Opatentowany 3 - stopniowy system sprz?tania:
 • Wiruj?ca szczotka boczna wymiata kurz
 • Dwie przeciwbie??ne szczotki wci?gaj? wi?ksze zabrudzenia
 • Moc podci??nienia wci?ga pozosta??y py?? oraz kurz